سفارش چاپ ویزیت

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
یووی یکرو یووی یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 13750 3روز سفارش چاپ ویزیت
یووی یکرو یووی یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 18700 3روز سفارش چاپ ویزیت
یووی یکرو یووی یکرو چلد سی دی دردار 1000 28.4 13.2 220000 10روز سفارش چاپ ویزیت
یووی یکرو یووی یکرو جلد سی دی بدون در 1000 25.5 13.2 165000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 22000 3روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 13200 3روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو چلد سی دی در دار 1000 28.4 13.2 242000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو جلد سی دی بدون در 1000 25.5 13.2 192500 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 15950 3روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی یکرو عادی 1000 8.5 4.8 37400 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 28000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی جلد سی دی دردار 1000 28.4 13.2 374000 14روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی جلد سی دی بدون در 1000 25.4 13.2 319000 14روز سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس یکرو کتان امباس یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 19800 7روز سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس یکرو کتان امباس یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 26400 7روز سفارش چاپ ویزیت
سوسماری یکرو 1000 8.5 4.8 16500 7ساعت سفارش چاپ ویزیت
یووی دورو یووی دورو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 18150 3روز سفارش چاپ ویزیت
یووی دورو یووی دورو بزرگ 1000 8.9 5.8 24200 3روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات دورو سلفون مات بزرگ 1000 8.9 5.8 29700 3روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات دورو سلفون مات عادی قابل تعییر 1000 8.5 4.8 22000 3روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی دورو سلفون مات موضعی عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 44000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی دورو سلفون مات موضعی بزرگ 1000 8.9 5.8 59400 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مخملی دورو سلفون مخملی دورو بزرگ 1000 8.9 5.8 52800 10روز سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس دورو کتان امباس دورو دورو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 19800 7ساعت سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس دورو کتان امباس دورو بزرگ 1000 8.9 5.8 24200 7روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات دور گرد سلفون مات دور گرد 1000 8.9 5.8 38500 5ساعت سفارش چاپ ویزیت
ویزیت کارتی ویزیت کارتی 1000 8.5 4.8 22000 7ساعت سفارش چاپ ویزیت
ویزیت کارتی ویزیت کارتی بزرگ 1000 8.9 5.8 29700 7ساعت سفارش چاپ ویزیت
یووی دورو دورگرد یووی دورو دور گرد 1000 8.9 5.8 33000 3ساعت سفارش چاپ ویزیت

سفارش چاپ تراکت

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ5 1000 14.5 21 60500 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ5 2000 14.5 21 88000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ5 5000 14.5 21 181500 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ5 1000 20 14 44000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ5 2000 20 14 77000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ5 5000 20 14 165000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ4 1000 29.5 21 121000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ4 5000 29.5 21 363000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ4 2000 29.5 21 136400 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ4 1000 29 20 99000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ4 2000 29 20 154000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ4 5000 29 20 330000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو سایرابعاد بی 1000 17 12 31500 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو سایرابعاد بی 2000 17 12 55000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو سایرابعاد بی 5000 17 12 105000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 1000 14 10 30250 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 2000 14 10 44000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 5000 14 10 90750 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 دقیق دورو 1000 29.5 21 154000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 دقیق دورو 2000 29.5 21 220000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 دقیق دورو 5000 29.5 21 418000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 دقیق دورو 1000 14.5 21 77000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 دقیق دورو 2000 14.5 21 110000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 دقیق دورو 5000 14.5 21 209000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 غیر دقیق دورو 1000 20 14 66000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 غیر دقیق دورو 2000 20 14 96800 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 غیر دقیق دورو 5000 20 14 187000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 غیر دقیق دورو 1000 29 20 132000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 غیر دقیق دورو 2000 29 20 193600 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 غیر دقیق دورو 5000 29 20 374000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ6 دورو قابل تغییر 1000 14 10 30250 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ6 دورو قابل تغییر 2000 14 10 44000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ6 دورو قابل تغییر 5000 14 10 88000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 دورو ابعاد بی 1000 17 12 42000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 دورو ابعاد بی 2000 17 12 63000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 دورو ابعاد بی 5000 17 12 120000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو دقیق 1000 14.5 21 49500 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو دقیق 2000 14.5 21 66000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو دقیق 5000 14.5 21 126500 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو غیر دقیق 1000 14 20 38500 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو غیر دقیق 2000 14 20 55000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو غیر دقیق 5000 14 20 110000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو دقیق 1000 29.5 21 99000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو دقیق 2000 29.5 21 132000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو دقیق 5000 29.5 21 220000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو غیر دقیق 1000 29 20 77000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو غیر دقیق 2000 29 20 110000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو غیر دقیق 5000 29 20 220000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ6 یکرو قابل تغییر 1000 14 10 19800 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ6 یکرو قابل تغییر 2000 14 10 25300 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ6 یکرو قابل تغییر 5000 14 10 49500 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 یکرو ابعاد بی 12-17 1000 17 12 26400 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 یکرو ابعاد بی 12-17 2000 17 12 38500 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 یکرو ابعاد بی 12-17 5000 17 12 74250 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 دقیق دورو 1000 14.5 21 71500 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 دقیق دورو 2000 14.5 21 88000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 دقیق دورو 5000 14.5 21 154000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 دقیق دورو 1000 29.5 21 143000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 دقیق دورو 2000 29.5 21 176000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 دقیق دورو 5000 29.5 21 308000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 غیردقیق دورو 1000 14 20 60500 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 غیردقیق دورو 2000 14 20 77000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 غیردقیق دورو 5000 14 20 132000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 غیردقیق دورو 1000 29 20 121000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 غیردقیق دورو 2000 29 20 154000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 غیردقیق دورو 5000 29 20 262000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ6 دورو قابل تغییر 1000 14 10 27500 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ6 دورو قابل تغییر 2000 14 10 33000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ6 دورو قابل تغییر 5000 14 10 57500 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 دورو ابعاد بی12-17 1000 17 12 41800 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 دورو ابعاد بی12-17 2000 17 12 49500 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 دورو ابعاد بی12-17 5000 17 12 91300 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 آ5 دقیق یکرو 5000 21 14.5 165000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 آ4 دقیق یکرو 5000 29.5 21 330000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو آ6 قابل تغییر 5000 10 14 66000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو آ5 غیر دقیق 5000 20 14 148500 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو آ4 غیر دقیق 5000 29 20 297000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو ابعاد بی 5000 17 12 99000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 آ5 دقیق دورو 5000 14.5 21 187000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 آ4 دقیق دورو 5000 29.5 21 374000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 آ5 غیر دقیق 5000 20 14 170500 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 دورو آ4 غیر دقیق 5000 29 20 341000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 دورو آ6 قابل تغییر 5000 14 10 66000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 دورو ابعاد بی 5000 17 12 106000 5روز سفارش چاپ تراکت

سفارش چاپ کارت ویزیت خاص

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
لمینت براق لمینت براق بزرگ 1000 5.8 8.9 60500 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق لمینت براق کوچک 1000 4.8 8.5 46200 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق لمینت براق مربع 1000 5.8 5.8 46200 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات لمینت مات بزرگ 1000 5.8 8.9 97900 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات لمینت مات مربع 1000 5.8 5.8 72600 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات لمینت مات کوچک 1000 8.5 4.8 72600 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی استخوانی بزرگ 1000 8.9 5.8 57200 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی استخوانی کوچک 1000 4.8 8.5 44000 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی استخوانی مربع 1000 5.8 5.8 38500 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
ویزیت ضد اب دورو ویزیت ضد اب دورو 1000 8.9 5.8 143000 20ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
ویزیت ضد اب یکرو ویزیت ضد اب یکرو 1000 8.9 5.9 104500 20ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
کریستال کریستال 500 8.9 5.8 88000 20ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق موج لمینت براق موج 1000 8.9 5.8 71500 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق مشاغل لمینت براق مشاغل 1000 8.9 5.8 88000 8ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات مشاغل لمینت مات مشاغل 1000 8.9 5.8 121000 8ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات موج لمینت مات موج 1000 8.9 5.8 104500 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی موج استخوانی موج 1000 8.9 5.8 66000 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی مشاغل استخوانی مشاغل 1000 8.9 5.8 82500 8ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص

چاپ کارت ویزیت فوری

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
یووی یکرو فوری چلد سی دی در دار 1000 13.2 28.4 264000 4ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
یووی یکرو فوری جلد سی دی بدون در 1000 13.2 25.5 198000 4ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
سلفون مات یکرو فوری ابعاد قابل تغییر 1000 8.5 4.8 17600 1روز سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
سلفون مات یکرو فوری جلدسی دی در دار سلفون مات فوری 1000 28.4 13.2 297000 4ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
سلفون مات یکرو فوری جلدسی دی بدون دار سلفون مات فوری 1000 25.5 13.2 231000 4روز سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
سلفون مات دورو فوری ابعاد قابل تغییر 1000 8.5 4.8 24200 1روز سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
کتان فوری دورو ابعاد قابل تغییر 1000 8.5 4.8 1000000 6ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
سلفون مات فوری دورگرد سلفون مات فوری دورگرد 1000 8.9 5.8 44000 1روز سفارش چاپ کارت ویزیت فوری

چاپ تراکت فوری

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
گلاسه 135 یکرو فوری آ5 غیر دقیق 1000 20 14 55000 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ5 غیر دقیق 2000 20 14 77000 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ5 غیر دقیق 5000 20 14 181500 1ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ4 غیر دقیق 1000 29 20 110000 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ4 غیر دقیق 2000 29 20 154000 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ4 غیر دقیق 5000 29 20 363000 1ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ6 5000 14 10 99000 1روز چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ6 5000 14 10 110000 2روز چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ5 غیر دقیق 1000 20 14 71500 1روز چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ5 غیر دقیق 2000 20 14 99000 1روز چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ5 غیر دقیق 5000 20 14 209000 2روز چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ4 غیر دقیق 1000 29 20 143000 1روز چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ4 غیر دقیق 2000 29 20 198000 1روز چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ4 غیر دقیق 5000 29 20 418000 2روز چاپ تراکت فوری

ویزیت خاص فوری

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
لمینت براق فوری بزرگ 8.5*5.5 بعد از برش 1000 8.9 5.8 66000 2روز ویزیت خاص فوری
لمینت براق فوری کوچک 8.3*4.5 بعد از برش 1000 8.5 4.8 57200 2روز ویزیت خاص فوری
لمینت مات فوری بزرگ 8.5*5.5 بعد از برش 1000 8.9 5.8 103400 2روز ویزیت خاص فوری
لمینت مات فوری کوچک 8.3*4.5 بعد از برش 1000 8.5 4.8 88000 2روز ویزیت خاص فوری
استخوانی فوری بزرگ 8.5*5.5 بعد از برش 1000 8.9 5.8 62700 2روز ویزیت خاص فوری
استخوانی فوری مربع 1000 5.8 5.8 55000 2ساعت ویزیت خاص فوری

چاپ لیبل

نام کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
لیبل یووی 1000 8.5 4.8 16500 5روز چاپ لیبل
لیبل سلفون براق 1000 8.5 4.8 17600 5ساعت چاپ لیبل
لیبل فوری 1000 8.5 4.8 22000 2روز چاپ لیبل
لیبل سیدی تیغ وسط بزرگ یووی 1000 12.5 12.5 93500 7روز چاپ لیبل
لیبل سیدی تیغ وسط بزرگ سلفون براق 1000 12.5 12.5 99000 7ساعت چاپ لیبل

چاپ تراکت مگنت

نام کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
مگنت دور گرد 1000 8.5 4.8 181500 15روز چاپ تراکت مگنت
مگنت قالبدار 1000 8.5 4.8 198000 15روز چاپ تراکت مگنت

چاپ تراکت ضد اب

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
ضد اب یکرو آ6 یکرو 1000 14 10 44000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ6 یکرو 2000 14 10 90200 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ6 یکرو 5000 14 10 148500 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 500 21 14 71500 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 1000 21 14 99000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 2000 21 14 165000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 5000 21 14 330000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 500 29.5 21 132000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 1000 29.5 21 180400 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 2000 29.5 21 308000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 5000 29.5 21 605000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 500 14 10 49500 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 1000 14 10 55000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 2000 14 10 82500 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 5000 14 10 170500 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 500 21 14 77000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 1000 21 14 114400 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 2000 21 14 178200 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 5000 21 14 319000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 500 29.5 21 143000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 1000 29.5 21 198000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 2000 29.5 21 308000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 5000 29.5 21 660000 12روز چاپ تراکت ضد اب

چاپ تراکت متال

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
تراکت متال یکرو آ5 یکرو 1000 21 14.5 121000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ5 یکرو 2000 21 14.5 220000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ5 یکرو 5000 21 14.5 385000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ4 یکرو 1000 29.5 21 242000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ4 یکرو 2000 29.5 21 308000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ4 یکرو 5000 29.5 21 550000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ5 دورو 1000 21 14.5 198000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ5 دورو 2000 21 14.5 220000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ5 دورو 5000 21 14 385000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ4 دورو 1000 29.5 21 396000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ4 دورو 2000 29.5 21 440000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ4 دورو 5000 29.5 21 770000 8روز چاپ تراکت متال