سفارش چاپ ویزیت

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
یووی یکرو یووی یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 12100 2روز سفارش چاپ ویزیت
یووی یکرو یووی یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 16500 2روز سفارش چاپ ویزیت
یووی یکرو یووی یکرو چلد سی دی دردار 1000 28.4 13.2 187000 10روز سفارش چاپ ویزیت
یووی یکرو یووی یکرو جلد سی دی بدون در 1000 25.5 13.2 143000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 17600 2روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 13200 2ساعت سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو چلد سی دی در دار 1000 28.4 13.2 209000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو جلد سی دی بدون در 1000 25.5 13.2 165000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 13200 2روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون براق یکرو سلفون براق یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 12100 2روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون براق یکرو سلفون براق یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 17600 2روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی یکرو عادی 1000 8.5 4.8 0 10ساعت سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 26400 10ساعت سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی جلد سی دی دردار 1000 28.4 13.2 292000 11روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی جلد سی دی بدون در 1000 25.4 13.2 253000 11روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو جلدسی دی در دار سلفون مات فوری 1000 28.4 13.2 275000 11روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مخملی یکرو سلفون مخملی یکرو عادی 1000 8.5 4.8 33000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مخملی یکرو سلفون مخملی یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 40000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مخملی موضعی یکرو سلفون مخملی موضعی یکرو عادی 1000 8.5 4.8 0 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مخملی موضعی یکرو سلفون مخملی موضعی یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 53900 10روز سفارش چاپ ویزیت
کتان المان یکرو کتان المان یکرو عادی 1000 8.5 4.8 24200 5روز سفارش چاپ ویزیت
کتان المان یکرو کتان المان یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 33000 5روز سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس یکرو کتان امباس یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 0 4ساعت سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس یکرو کتان امباس یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 0 4روز سفارش چاپ ویزیت
سوسماری یکرو سوسماری یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 22000 7روز سفارش چاپ ویزیت
سوسماری یکرو سوسماری یکرو عادی 1000 8.5 4.8 16500 7روز سفارش چاپ ویزیت
یووی دورو یووی دورو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 15400 2روز سفارش چاپ ویزیت
یووی دورو یووی دورو بزرگ 1000 8.9 5.8 20900 2روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات دورو سلفون مات بزرگ 1000 8.9 5.8 24200 2روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات دورو سلفون مات عادی قابل تعییر 1000 8.5 4.8 17600 2روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات دورو اشتباه 1000 8.9 5.9 18700 1روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون براق دورو سلفون براق عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 15400 2روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون براق دورو اشتباه 1000 8.5 55 18700 1روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون براق دورو سلفون براق بزرگ 1000 8.9 5.8 20900 2ساعت سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی دورو سلفون مات موضعی عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 38500 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی دورو سلفون مات موضعی بزرگ 1000 8.9 5.8 51700 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مخملی دورو سلفون مخملی عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 39600 10ساعت سفارش چاپ ویزیت
سلفون مخملی دورو سلفون مخملی دورو بزرگ 1000 8.9 5.8 52800 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مخملی موضعی دورو سلفون مخملی موضعی عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 60500 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مخملی موضعی دورو سلفون مخملی موضعی بزرگ 1000 8.9 5.8 82500 10روز سفارش چاپ ویزیت
کتان المان دورو کتان المان دورو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 28600 5روز سفارش چاپ ویزیت
کتان المان دورو کتان المان دورو بزرگ 1000 8.9 5.8 38500 5روز سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس دورو کتان امباس دورو دورو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 17600 7ساعت سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس دورو کتان امباس دورو بزرگ 1000 8.9 5.8 24200 7روز سفارش چاپ ویزیت
سوسماری دورو سوسماری دورو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 22000 7ساعت سفارش چاپ ویزیت
سوسماری دورو سوسماری دورو بزرگ 1000 8.9 5.8 29700 7روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون براق دور گرد سلفون براق دور گرد 1000 8.9 5.8 30800 4روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات دور گرد سلفون مات دور گرد 1000 8.9 5.8 33000 5روز سفارش چاپ ویزیت
ویزیت کارتی ویزیت کارتی 1000 8.5 4.8 19800 7ساعت سفارش چاپ ویزیت
ویزیت کارتی ویزیت کارتی بزرگ 1000 8.9 5.8 19800 7ساعت سفارش چاپ ویزیت

سفارش چاپ تراکت

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ5 1000 14.5 21 46200 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ5 2000 14.5 21 68200 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ5 5000 14.5 21 143000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ5 1000 20 14 41800 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ5 2000 20 14 62700 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ5 5000 20 14 126500 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ4 1000 29.5 21 92400 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ4 5000 29.5 21 286000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ4 5000 29.5 21 242000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ4 2000 29.5 21 136400 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ4 1000 29 20 83600 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ4 2000 29 20 127600 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ4 5000 29 20 253000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو سایرابعاد بی 1000 17 12 33000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو سایرابعاد بی 2000 17 12 44000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو سایرابعاد بی 5000 17 12 92400 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 5000 14 10 10000000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 1000 14 10 22000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 2000 14 10 37400 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 2000 14 10 27500 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 5000 14 10 60500 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 دقیق دورو 1000 29.5 21 140800 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 دقیق دورو 2000 29.5 21 182600 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 دقیق دورو 5000 29.5 21 341000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 دقیق دورو 1000 14.5 21 70400 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 دقیق دورو 2000 14.5 21 91300 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 دقیق دورو 5000 14.5 21 170500 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 غیر دقیق دورو 1000 20 14 62700 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 غیر دقیق دورو 2000 20 14 82500 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 غیر دقیق دورو 5000 20 14 143000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 غیر دقیق دورو 1000 29 20 125400 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 غیر دقیق دورو 2000 29 20 165000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 غیر دقیق دورو 5000 29 20 286000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ6 دورو قابل تغییر 1000 14 10 33000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ6 دورو قابل تغییر 2000 14 10 38300 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ6 دورو قابل تغییر 5000 14 10 71500 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 دورو ابعاد بی 1000 17 12 51700 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 دورو ابعاد بی 2000 17 12 55000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 دورو ابعاد بی 5000 17 12 110000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو دقیق 1000 14.5 21 44000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو دقیق 2000 14.5 21 66000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو دقیق 5000 14.5 21 110000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو غیر دقیق 1000 14 20 36300 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو غیر دقیق 2000 14 20 55000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو غیر دقیق 5000 14 20 88000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو دقیق 1000 29.5 21 88000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو دقیق 2000 29.5 21 132000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو دقیق 5000 29.5 21 220000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو غیر دقیق 1000 29 20 73000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو غیر دقیق 2000 29 20 110000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو غیر دقیق 5000 29 20 176000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ6 یکرو قابل تغییر 1000 14 10 17600 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ6 یکرو قابل تغییر 2000 14 10 27500 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ6 یکرو قابل تغییر 5000 14 10 44000 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 یکرو ابعاد بی 12-17 1000 17 12 26400 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 یکرو ابعاد بی 12-17 2000 17 12 38500 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 یکرو ابعاد بی 12-17 5000 17 12 63800 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 دقیق دورو 1000 14.5 21 66000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 دقیق دورو 2000 14.5 21 79200 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 دقیق دورو 5000 14.5 21 143000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 دقیق دورو 1000 29.5 21 132000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 دقیق دورو 2000 29.5 21 158400 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 دقیق دورو 5000 29.5 21 286000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 غیردقیق دورو 1000 14 20 60500 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 غیردقیق دورو 2000 14 20 69500 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 غیردقیق دورو 5000 14 20 105600 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 غیردقیق دورو 1000 29 20 121000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 غیردقیق دورو 2000 29 20 138600 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 غیردقیق دورو 5000 29 20 211200 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ6 دورو قابل تغییر 1000 14 10 27500 4روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ6 دورو قابل تغییر 2000 14 10 38300 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ6 دورو قابل تغییر 5000 14 10 55000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 دورو ابعاد بی12-17 1000 17 12 37500 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 دورو ابعاد بی12-17 2000 17 12 40000 5روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 دورو ابعاد بی12-17 5000 17 12 58000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 آ5 دقیق یکرو 5000 21 14.5 132000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 آ4 دقیق یکرو 5000 29.5 21 264000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو آ6 قابل تغییر 5000 10 14 55000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو آ5 غیر دقیق 5000 20 14 110000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو آ4 غیر دقیق 5000 29 20 231000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو ابعاد بی 5000 17 12 77000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 آ5 دقیق دورو 5000 14.5 21 154000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 آ4 دقیق دورو 5000 29.5 21 308000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 آ5 غیر دقیق 5000 20 14 126500 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 دورو آ4 غیر دقیق 5000 29 20 231000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 دورو ابعاد بی 5000 29 20 10000000000000000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 دورو آ6 قابل تغییر 5000 14 10 66000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 دورو ابعاد بی 5000 17 12 93500 5روز سفارش چاپ تراکت

سفارش چاپ کارت ویزیت خاص

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
لمینت براق لمینت براق بزرگ 1000 5.8 8.9 48400 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق لمینت براق کوچک 1000 4.8 8.5 39600 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق لمینت براق مربع 1000 5.8 5.8 37400 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات لمینت مات بزرگ 1000 5.8 8.9 72600 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات لمینت مات مربع 1000 5.8 5.8 49500 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات لمینت مات کوچک 1000 8.5 4.8 59400 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی استخوانی بزرگ 1000 8.9 5.8 49500 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی استخوانی کوچک 1000 4.8 8.5 41800 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی استخوانی مربع 1000 5.8 5.8 33000 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی مخمل استخوانی مخملی مربع 1000 5.8 5.8 59400 12روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی مخمل استخوانی مخملی کوچک 1000 4.8 8.5 66000 12روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی مخمل استخوانی مخملی بزرگ 1000 5.8 8.9 85800 12ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
ویزیت ضد اب دورو ویزیت ضد اب دورو 1000 8.5 4.8 71500 20روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
ویزیت ضد اب یکرو ویزیت ضد اب یکرو 1000 8.5 4.8 49500 20روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
کریستال کریستال 500 8.9 5.8 55000 20روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
کریستال ابر و باد 500 8.9 5.8 38500 20روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق موج لمینت براق موج 1000 8.9 5.8 49500 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق مشاغل لمینت براق مشاغل 1000 8.9 5.8 82500 8ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات مشاغل لمینت مات مشاغل 1000 8.9 5.8 110000 8روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات موج لمینت مات موج 1000 8.9 5.8 74800 7ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی موج استخوانی موج 1000 8.9 5.8 55000 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی مشاغل استخوانی مشاغل 1000 8.9 5.8 82500 8ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی مخملی مشاغل استخوانی مخملی مشاغل 1000 8.9 5.8 132000 12ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی مخملی موج استخوانی مخملی موج 1000 8.9 5.8 88000 12ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص

چاپ کارت ویزیت فوری

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
یووی یکرو فوری عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 16500 6ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
یووی یکرو فوری چلد سی دی در دار 1000 13.2 28.4 242000 4روز سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
یووی یکرو فوری جلد سی دی بدون در 1000 13.2 25.5 170500 4روز سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
یووی دورو فوری ابعاد قابل تغییر 1000 8.5 4.8 20900 6ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
سلفون مات یکرو فوری ابعاد قابل تغییر 1000 8.5 4.8 17600 6ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
سلفون مات یکرو فوری جلدسی دی در دار سلفون مات فوری 1000 28.4 13.2 275000 4ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
سلفون مات یکرو فوری جلدسی دی بدون دار سلفون مات فوری 1000 25.5 13.2 214500 4روز سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
سلفون مات دورو فوری ابعاد قابل تغییر 1000 8.5 4.8 24200 6ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت فوری
سلفون مات فوری دورگرد سلفون مات فوری دورگرد 1000 8.9 5.8 36300 6روز سفارش چاپ کارت ویزیت فوری

چاپ تراکت فوری

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
گلاسه 135 یکرو فوری آ5 غیر دقیق 1000 20 14 49500 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ5 غیر دقیق 2000 20 14 77000 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ5 غیر دقیق 5000 20 14 154000 1ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ4 غیر دقیق 1000 29 20 99000 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ4 غیر دقیق 2000 29 20 154000 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 یکرو فوری آ4 غیر دقیق 5000 29 20 308000 1ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ5 غیر دقیق 1000 20 14 74800 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ5 غیر دقیق 2000 20 14 99000 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ5 غیر دقیق 5000 20 14 170500 1ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ4 غیر دقیق 1000 29 20 149600 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ4 غیر دقیق 2000 29 20 198000 6ساعت چاپ تراکت فوری
گلاسه 135 دورو فوری آ4 غیر دقیق 5000 29 20 341000 1روز چاپ تراکت فوری

ویزیت خاص فوری

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
لمینت براق فوری بزرگ 8.5*5.5 بعد از برش 1000 8.9 5.8 52800 1روز ویزیت خاص فوری
لمینت براق فوری کوچک 8.3*4.5 بعد از برش 1000 8.5 4.8 46200 1روز ویزیت خاص فوری
لمینت مات فوری بزرگ 8.5*5.5 بعد از برش 1000 8.9 5.8 78100 1روز ویزیت خاص فوری
لمینت مات فوری کوچک 8.3*4.5 بعد از برش 1000 8.5 4.8 70400 1روز ویزیت خاص فوری
استخوانی فوری بزرگ 8.5*5.5 بعد از برش 1000 8.9 5.8 57200 2روز ویزیت خاص فوری
استخوانی فوری مربع 1000 5.8 5.8 57200 2ساعت ویزیت خاص فوری
لمینت براق فوری موج لمینت براق فوری موج 1000 8.9 5.8 81400 3ساعت ویزیت خاص فوری
لمینت مات فوری موج لمینت مات فوری موج 1000 8.9 5.8 105600 3روز ویزیت خاص فوری

چاپ لیبل

نام کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
لیبل یووی 1000 8.5 4.8 15400 5روز چاپ لیبل
لیبل سلفون براق 1000 8.5 4.8 16500 5ساعت چاپ لیبل
لیبل فوری 1000 8.5 4.8 19800 1روز چاپ لیبل
لیبل شیشه ای خوانا 1000 8.5 4.8 0 7روز چاپ لیبل
لیبل شیشه ای ناخوانا 1000 8.5 4.8 0 7روز چاپ لیبل
لیبل شیشه ای پشت سفید 1000 8.5 4.8 0 7روز چاپ لیبل
لیبل سیدی تیغ وسط بزرگ یووی 1000 12.5 12.5 90200 7روز چاپ لیبل
لیبل سیدی تیغ وسط بزرگ سلفون براق 1000 12.5 12.5 95700 7ساعت چاپ لیبل

چاپ تراکت مگنت

نام کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
مگنت دور گرد 1000 8.5 4.8 154000 15روز چاپ تراکت مگنت
مگنت قالبدار 1000 8.5 4.8 170500 15روز چاپ تراکت مگنت

چاپ تراکت ضد اب

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
ضد اب یکرو آ6 یکرو 500 14 10 29700 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ6 یکرو 1000 14 10 40700 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ6 یکرو 2000 14 10 81400 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ6 یکرو 5000 14 10 137500 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 500 21 14 59400 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 1000 21 14 81400 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 2000 21 14 140800 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 5000 21 14 275000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 500 29.5 21 118800 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 1000 29.5 21 162800 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 2000 29.5 21 281600 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 5000 29.5 21 550000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 500 14 10 46200 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 1000 14 10 49500 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 2000 14 10 77000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 5000 14 10 158400 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 500 21 14 77000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 1000 21 14 114400 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 2000 21 14 178200 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 5000 21 14 319000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 500 29.5 21 129800 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 1000 29.5 21 198000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 2000 29.5 21 308000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 5000 29.5 21 550000 12روز چاپ تراکت ضد اب

چاپ تراکت متال

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
تراکت متال یکرو آ5 یکرو 1000 21 14.5 88000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ5 یکرو 2000 21 14.5 100000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ5 یکرو 5000 21 14.5 176000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ4 یکرو 1000 29.5 21 176000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ4 یکرو 2000 29.5 21 220000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ4 یکرو 5000 29.5 21 352000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ5 دورو 1000 21 14.5 154000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ5 دورو 2000 21 14.5 187000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ5 دورو 5000 21 14 231000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ4 دورو 1000 29.5 21 308000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ4 دورو 2000 29.5 21 374000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ4 دورو 5000 29.5 21 446000 8روز چاپ تراکت متال