سفارش چاپ ویزیت

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
یووی یکرو یووی یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 26400 5روز سفارش چاپ ویزیت
یووی یکرو یووی یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 33000 5روز سفارش چاپ ویزیت
یووی یکرو یووی یکرو چلد سی دی دردار 1000 28.4 13.2 363000 10روز سفارش چاپ ویزیت
یووی یکرو یووی یکرو جلد سی دی بدون در 1000 25.5 13.2 297000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 35200 5روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو چلد سی دی در دار 1000 28.4 13.2 418000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو جلد سی دی بدون در 1000 25.5 13.2 319000 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات یکرو سلفون مات یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 28600 5روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی یکرو عادی 1000 8.5 4.8 52800 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 70400 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی جلد سی دی دردار 1000 28.4 13.2 715000 14روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی یکرو سلفون مات موضعی جلد سی دی بدون در 1000 25.4 13.2 539000 14روز سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس یکرو کتان امباس یکرو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 28600 7روز سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس یکرو کتان امباس یکرو بزرگ 1000 8.9 5.8 41800 7روز سفارش چاپ ویزیت
سوسماری یکرو 1000 8.5 4.8 16500 7ساعت سفارش چاپ ویزیت
یووی دورو یووی دورو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 28600 5روز سفارش چاپ ویزیت
یووی دورو یووی دورو بزرگ 1000 8.9 5.8 39300 5روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات دورو سلفون مات بزرگ 1000 8.9 5.8 44000 5روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات دورو سلفون مات عادی قابل تعییر 1000 8.5 4.8 33000 5روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی دورو سلفون مات موضعی عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 52800 10روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات موضعی دورو سلفون مات موضعی بزرگ 1000 8.9 5.8 70400 10روز سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس دورو کتان امباس دورو دورو عادی قابل تغییر 1000 8.5 4.8 30800 7ساعت سفارش چاپ ویزیت
کتان امباس دورو کتان امباس دورو بزرگ 1000 8.9 5.8 44000 7روز سفارش چاپ ویزیت
سلفون مات دور گرد سلفون مات دور گرد 1000 8.9 5.8 55000 6روز سفارش چاپ ویزیت
ویزیت کارتی ویزیت کارتی 1000 8.5 4.8 28600 7روز سفارش چاپ ویزیت
ویزیت کارتی ویزیت کارتی بزرگ 1000 8.9 5.8 38500 7روز سفارش چاپ ویزیت
یووی دورو دورگرد یووی دورو دور گرد 1000 8.9 5.8 50600 6ساعت سفارش چاپ ویزیت

سفارش چاپ تراکت

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ5 1000 14.5 21 93500 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ5 2000 14.5 21 148500 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ5 5000 14.5 21 330000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ5 1000 20 14 82500 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ5 2000 20 14 132000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ5 5000 20 14 297000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ4 1000 29.5 21 187000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ4 5000 29.5 21 660000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو دقیق آ4 2000 29.5 21 297000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ4 1000 29 20 165000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ4 2000 29 20 209000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو غیر دقیق آ4 5000 29 20 594000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو سایرابعاد بی 1000 17 12 59400 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو سایرابعاد بی 2000 17 12 91300 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو سایرابعاد بی 5000 17 12 187000 4روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 1000 14 10 38500 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 2000 14 10 60500 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 یکرو گلاسه 135 یکرو آ6 قابل تغییر 5000 14 10 143000 5روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 دقیق دورو 1000 29.5 21 231000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 دقیق دورو 2000 29.5 21 352000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 دقیق دورو 5000 29.5 21 726000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 دقیق دورو 1000 14.5 21 116500 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 دقیق دورو 2000 14.5 21 176000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 دقیق دورو 5000 14.5 21 363000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 غیر دقیق دورو 1000 20 14 104500 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 غیر دقیق دورو 2000 20 14 154000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ5 غیر دقیق دورو 5000 20 14 324500 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 غیر دقیق دورو 1000 29 20 209000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 غیر دقیق دورو 2000 29 20 308000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ4 غیر دقیق دورو 5000 29 20 649000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ6 دورو قابل تغییر 1000 14 10 48400 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ6 دورو قابل تغییر 2000 14 10 71500 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 آ6 دورو قابل تغییر 5000 14 10 154000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 دورو ابعاد بی 1000 17 12 72600 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 دورو ابعاد بی 2000 17 12 110000 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 135 دورو گلاسه 135 دورو ابعاد بی 5000 17 12 231000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو دقیق 1000 14.5 21 55000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو دقیق 2000 14.5 21 71500 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو دقیق 5000 14.5 21 154000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو غیر دقیق 1000 14 20 44000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو غیر دقیق 2000 14 20 66000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ5 یکرو غیر دقیق 5000 14 20 137500 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو دقیق 1000 29.5 21 110000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو دقیق 2000 29.5 21 143000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو دقیق 5000 29.5 21 308000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو غیر دقیق 1000 29 20 88000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو غیر دقیق 2000 29 20 132000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ4 یکرو غیر دقیق 5000 29 20 275000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ6 یکرو قابل تغییر 1000 14 10 19800 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ6 یکرو قابل تغییر 2000 14 10 30800 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 آ6 یکرو قابل تغییر 5000 14 10 66000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 یکرو ابعاد بی 12-17 1000 17 12 29700 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 یکرو ابعاد بی 12-17 2000 17 12 46200 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 یکرو تحریر 80 یکرو ابعاد بی 12-17 5000 17 12 99000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 دقیق دورو 1000 14.5 21 82500 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 دقیق دورو 2000 14.5 21 99000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 دقیق دورو 5000 14.5 21 181500 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 دقیق دورو 1000 29.5 21 165000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 دقیق دورو 2000 29.5 21 198000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 دقیق دورو 5000 29.5 21 396000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 غیردقیق دورو 1000 14 20 66000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 غیردقیق دورو 2000 14 20 88000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ5 غیردقیق دورو 5000 14 20 159500 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 غیردقیق دورو 1000 29 20 132000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 غیردقیق دورو 2000 29 20 176000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ4 غیردقیق دورو 5000 29 20 319000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ6 دورو قابل تغییر 1000 14 10 30800 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ6 دورو قابل تغییر 2000 14 10 40700 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 آ6 دورو قابل تغییر 5000 14 10 77000 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 دورو ابعاد بی12-17 1000 17 12 46200 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 دورو ابعاد بی12-17 2000 17 12 61600 6روز سفارش چاپ تراکت
تحریر 80 دورو تحریر 80 دورو ابعاد بی12-17 5000 17 12 159500 6روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 آ5 دقیق یکرو 5000 21 14.5 297000 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 آ4 دقیق یکرو 5000 29.5 21 594000 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو آ6 قابل تغییر 5000 10 14 126500 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو آ5 غیر دقیق 5000 20 14 269500 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو آ4 غیر دقیق 5000 29 20 539000 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 یکرو گلاسه 120 یکرو ابعاد بی 5000 17 12 197000 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 آ5 دقیق دورو 5000 14.5 21 324500 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 آ4 دقیق دورو 5000 29.5 21 649000 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 آ5 غیر دقیق 5000 20 14 297000 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 دورو آ4 غیر دقیق 5000 29 20 594000 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 دورو آ6 قابل تغییر 5000 14 10 143000 7روز سفارش چاپ تراکت
گلاسه 120 دورو گلاسه 120 دورو ابعاد بی 5000 17 12 214500 7روز سفارش چاپ تراکت

سفارش چاپ کارت ویزیت خاص

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
لمینت براق لمینت براق بزرگ 1000 5.8 8.9 176000 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق لمینت براق کوچک 1000 4.8 8.5 143000 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق لمینت براق مربع 1000 5.8 5.8 99000 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات لمینت مات بزرگ 1000 5.8 8.9 272000 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات لمینت مات مربع 1000 5.8 5.8 148500 9روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات لمینت مات کوچک 1000 8.5 4.8 203500 9روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی استخوانی بزرگ 1000 8.9 5.8 99000 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی استخوانی کوچک 1000 4.8 8.5 88000 9ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی استخوانی مربع 1000 5.8 5.8 82500 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
ویزیت ضد اب دورو ویزیت ضد اب دورو 1000 8.9 5.8 148500 20ساعت سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
ویزیت ضد اب یکرو ویزیت ضد اب یکرو 1000 8.9 5.9 110000 20روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
کریستال کریستال 500 8.9 5.8 99000 20روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق موج لمینت براق موج 1000 8.9 5.8 176000 9روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت براق مشاغل لمینت براق مشاغل 1000 8.9 5.8 209000 9روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات مشاغل لمینت مات مشاغل 1000 8.9 5.8 308000 9روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
لمینت مات موج لمینت مات موج 1000 8.9 5.8 272000 9روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی موج استخوانی موج 1000 8.9 5.8 99000 7روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص
استخوانی مشاغل استخوانی مشاغل 1000 8.9 5.8 121000 9روز سفارش چاپ کارت ویزیت خاص

چاپ کارت ویزیت فوری

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان

چاپ تراکت فوری

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان

ویزیت خاص فوری

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان

چاپ لیبل

نام کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
لیبل یووی 1000 8.5 4.8 44000 7روز چاپ لیبل
لیبل سلفون براق 1000 8.5 4.8 45100 7ساعت چاپ لیبل
لیبل فوری 1000 8.5 4.8 49500 2روز چاپ لیبل
لیبل سیدی تیغ وسط بزرگ یووی 1000 12.5 12.5 220000 8روز چاپ لیبل
لیبل سیدی تیغ وسط بزرگ سلفون براق 1000 12.5 12.5 231000 8روز چاپ لیبل

چاپ تراکت مگنت

نام کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
مگنت دور گرد 1000 8.5 4.8 297000 15روز چاپ تراکت مگنت
مگنت قالبدار 1000 8.5 4.8 308000 15روز چاپ تراکت مگنت

چاپ تراکت ضد اب

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
ضد اب یکرو آ6 یکرو 1000 14 10 44000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ6 یکرو 2000 14 10 90200 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ6 یکرو 5000 14 10 148500 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 500 21 14 71500 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 1000 21 14 99000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 2000 21 14 165000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ5 یکرو 5000 21 14 330000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 500 29.5 21 132000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 1000 29.5 21 180400 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 2000 29.5 21 308000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب یکرو آ4 یکرو 5000 29.5 21 605000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 500 14 10 49500 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 1000 14 10 55000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 2000 14 10 82500 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ6دورو 5000 14 10 170500 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 500 21 14 77000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 1000 21 14 114400 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 2000 21 14 178200 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ5 دورو 5000 21 14 319000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 500 29.5 21 143000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 1000 29.5 21 198000 12روز چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 2000 29.5 21 308000 12ساعت چاپ تراکت ضد اب
ضد اب دورو آ4 دورو 5000 29.5 21 660000 12روز چاپ تراکت ضد اب

چاپ تراکت متال

نام کار عنوان کار تیراز طول عرض مبلغ زمان
تراکت متال یکرو آ5 یکرو 1000 21 14.5 121000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ5 یکرو 2000 21 14.5 220000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ5 یکرو 5000 21 14.5 385000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ4 یکرو 1000 29.5 21 242000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ4 یکرو 2000 29.5 21 308000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال یکرو آ4 یکرو 5000 29.5 21 550000 12روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ5 دورو 1000 21 14.5 198000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ5 دورو 2000 21 14.5 220000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ5 دورو 5000 21 14 385000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ4 دورو 1000 29.5 21 396000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ4 دورو 2000 29.5 21 440000 8روز چاپ تراکت متال
تراکت متال دورو آ4 دورو 5000 29.5 21 770000 8روز چاپ تراکت متال